Listopad 7, 2017

Obchodní podmínky

Kontaktní údaje prodávajícího

Název: Doučování ČR
Sídlo: Libina 421, Libina, 7885
IČ:
Zapsaná:
Telefon: +420 739112386
Email: doucovanicr@doucovanicr.czDoučování ČR zapsaná v obchodním rejstříku ,dále jen Doučování ČR.Doučování ČR je prostor pro zprostředkování doučování mezi Doučovateli a Studenty.  
Poskytování a využívání služeb ze strany Doučovatele i Studenta na Doucovanicr.cz se řídí těmito podmínkami. 

1) Podmínkou využívání služeb na Doučování ČR je bezvýhradný a zřejmý souhlas Doučovatele s těmito Podmínkami. V případě, že Doučovatel s Podmínkami nesouhlasí, není oprávněn portál využívat. 

Uživatel není povinen platit za služby poskytované provozovatelem na serverech, s výjimkou placených služeb, u kterých jsou uvedena doplňující pravidla upravující danou službu.
2) Uživatel smí na serverech vystupovat pouze pod jednou indentitou (jméno, příjmení) a používat pouze jeden uživatelský účet.

Dokončením registračního procesu, souhlasením s Podmínkami Doučování ČR a s příslušnými individuálními podmínkami a potvrzením volby “Registrovat“, „Souhlasím“ nebo jejich obdobami/náhradami, se smluvní vztah mezi registrovaným Doučovatelem a Doučování ČR považuje za uzavřený v písemné formě v souladu s ustanovením § 40 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

Profil Doučovatele může být bezodkladně zrušen na vlastní žádost zaslanou na adresu doucovanicr@doucovanicr.cz. 

Doučovatel nesmí na servery přidávat fotografie, které jsou v rozporu s dobrými mravy a se všeobecně závaznými právními předpisy České republiky, včetně erotických a pornografických fotografií. 
Doučovatel nesmí na svých fotografiích uvádět svoje kontaktní údaje, ani jiným způsobem odkazovat na svoje alternativní způsoby kontaktování mimo prostředí Doučování ČR. 
Vložené fotografie nesmí obsahovat kontakty, logo, vodoznak nebo identifikaci hodnocení.  
Pravidla pro přidávání fotografií a videí uvedená v předcházejících bodech se vztahují na všechny fotografie, které uživatel přidává na servery, a to zejména do profilu a sekce „Fotogalerie“.

 

3) Studenti nemají povinnost se registrovat, stačí kontaktovat Doučování ČR prostřednictvím Kontaktního formuláře. Student souhlasí s tím, že odesláním kontaktního formuláře mohou být jeho kontaktní údaje zprostředkovány Doučovatelům registrovaným na portálu Doučování ČR. Studenti využívají Doučování ČR bezplatně.

Doučování ČR si vyhrazuje právo upravit nebo odstranit profil Doučovatele, pokud je v rozporu s Podmínkami používání nebo dobrými mravy.

Provozovatel má právo zrušit či zablokovat přístup a účet uživatele.

 

4) Doučování ČR respektuje soukromí Doučovatelů a Studentů a potřebu ochrany a zpracování veškerých informací umožňujících osobní identifikaci. Pojmem osobní údaje označujeme informace, které mohou být použity k identifikaci jednotlivce, jako např. jméno, přezdívka, adresa, email nebo také jiné kontaktní osobní údaje. 
Doučování ČR si vyhrazuje právo přístupu k zadaným poptávkám a komunikaci mezi Doučovatelem a Studentem. Doučování ČR neposkytuje osobní údaje třetí straně, ani je nezveřejňuje bez výslovného souhlasu Doučovatele nebo Studenta. Další otázky k ochraně soukromí lze zaslat na adresu doucovanicr@doucovanicr.cz

 

5) Doučování ČR jen zprostředkovává e-mailový kontakt mezi Doučovatelem a Studentem, a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu služby a její úhradu.

 

6)  Doučování ČR neposkytuje Doučovatelům ani Studentům záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybné činnosti a zabezpečení serveru.

 

7) Doučování ČR neodpovídá za jakoukoli škodu, která by mohla být Doučovateli nebo Studentovi způsobena v souvislosti s používáním služeb na Doučování ČR. Doučování ČR nenese odpovědnost za zneužití osobních údajů Doučovatele uvedených v profilu nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Doučovatel i Student souhlasí s anonymním využitím registračních a statistických údajů. Doučování ČR nenese žádnou odpovědnost za škody, které Doučovatelům, Studentům nebo třetím osobám přímo, nepřímo nebo náhodně vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s využíváním Doučování ČR. Neodpovídá za škody, které Doučovatelům, Studentům nebo třetím osobám vzniknou v důsledku nemožnosti využívání Doučování ČR nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

 

8) Doučování ČR prohlašuje, že se vedení služeb Doučování ČR věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou pečlivostí tak, aby byla minimalizována veškerá případná rizika, která by při řádném používání Doučování ČR mohla vzniknout Doučovatelům, Studentům nebo třetím osobám. Doučování ČR má právo upravovat nebo inovovat služby Doučování ČR bez souhlasu Doučovatelů nebo Studentů, a to i bez předchozího oznámení. Doučování ČR může kdykoli provést technickou odstávku. Doučování ČR, a to i bez jakéhokoli předcházejícího upozornění.

 

9) Doučovatel i Student souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Doučování ČR je oprávněno zasílat Doučovatelovi a Studentovi jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Doučování ČR nabízí.

Doučovatel i Student souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Doučování ČR má právo zasílat Doučovateli a Studentovi jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Doučování ČR nabízí.

Doučování ČR neodpovídá za obsah příspěvků a aktivity Doučovatelů a Studentů. 
Doučování ČR ve vlastním zájmu dbá na kvalitu a pravdivost referencí. Nenese však odpovědnost za případné chyby anebo nepravdivé údaje vložené Studenty.

 

9) Doučovatelům i Studentům je v rámci služeb na Doučování ČR zakázáno: 
a) používat vulgarizmy, slovní spojení nebo jiné slovní či znakové výrazy, jejichž přímý nebo nepřímý význam je v rozporu se všeobecně akceptovatelnou společenskou morálkou a etikou, 
b) uvádět nepravdivé, zavádějící, urážlivé nebo klamavé informace o jiné osobě, 
c) propagovat násilí a otevřeně nebo skrytou formou podněcovat k nenávisti na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo k etnické skupině, 
d) propagovat válku nebo popisovat kruté nebo jinak nelidské činy způsobem, který je jejich nevhodným zlehčováním, ospravedlňováním nebo schvalováním, 
e) otevřeně nebo skrytou formou propagovat alkohol, alkoholizmus, kouření, užívání omamných látek, jedů a prekurzorů nebo zlehčovat následky užívání uvedených látek, 
f) ohrožovat fyzický, psychický, nebo morální vývoj nezletilých nebo narušovat jejich duševní zdraví a emocionální stav, 
g) propagovat dětskou pornografii, 
h) otevřeně nebo skrytou formou propagovat politickou stranu nebo její představitele, 
i) propagovat vlastní webovou stránku a kontaktní údaje v detailech profilu, na fotografiích nebo v zadaných referencích, 
j) odkazovat na alternativní způsoby kontaktování mimo prostředí Doučování ČR
k) uživatel nesmí používat Doučování ČR způsobem, který by ho mohl poškodit, měnit vizuální podobu, zasahovat do kódu stránky nebo přetížit tento web 
l) doučovatel nesmí doporučovat kontaktování mimo prostředí webu, (internetové vyhledávače, sociální sítě, předání adresy, kontaktu a podobně)

 

10) Doučování ČR si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel, pokud budou tyto změny vyžadovány změnou právních předpisů, technickými možnostmi provozovatele nebo jinými okolnostmi, které vyplynou z potřeb provozovatele. V případě, že dojde ke změně pravidel, pak uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že platná a účinná je vždy poslední verze pravidel. Uživatel je oprávněn se kdykoli seznámit s aktuálním zněním těchto pravidel na stránkách provozovatele. Pokud uživatel pokračuje ve využívání služeb serverů i poté, co provozovatel provede změny, znamená to, že se změnami pravidel bez výhrad souhlasí.

 

Zvláštní ustanovení týkající se plateb

 

11) Postup při uplatnění práva z odpovědnosti za vady na poskytnuté placené službě upravuje reklamační řád, který je k dispozici uživatelům na internetových stránkách Doučování ČR

Uživatel souhlasí s elektronickým zasíláním dokladů za placené služby na uživatelovy e-mailový účet vytvořené na portálu Doučování ČR.

Platby probíhají prostřednictví platebního portálu GoPay. Zvolením příslušné možnosti při uhrazení platby, vyslovujete souhlas s automatickým prodloužením platnosti služby.

Platby probíhají pouze v českých korunách.

Cena za zprostředkování doučování se liší dle počtu hodin. Za 1-4 lekce činí poplatek za převzetí doučování na stránce Doucovanicr.cz   50 Kč. Za 5-9 lekcí 100 Kč a za 10 a více lekcí 190 Kč. Doučování ČR si vyhrazuje právo částku v průběhu fungování změnit. Vždy o tom však bude předem informovat uživatele prostřednictvím webové stránky a emailů. 

Reklamační řád

Reklamační řád se vztahuje na služby zakoupené od provozovatele 

, dále jen  Doučování ČR

 

Uživatel potvrzuje své seznámení s reklamačním řádem a záručními podmínkami svou registrací aktivací placené služby na serveru Doučování ČR

 

Délka záruky:

Záruční doba na službu je vymezena časovou platností dané poskytované služby, trvá po dobu jejího poskytování, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne zakoupení služby.

Záruční doba na službu se prodlužuje o tu dobu, o kterou uživatel nemohl tuto službu používat z důvodu uplatnění si práva z odpovědnosti za vady na službě, až do doby vyřízení reklamace, kdy byl povinen a mohl službu opět využívat.

 

Způsob vyřízení reklamace:

Reklamace odstranitelné vady bude vyřízena bezplatně, tak, že Doučování ČR odstraní vadu nebo dodá novou adekvátní službu.

Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, Doučování ČR uživateli vrátí přiměřenou cenu za vadně poskytnutou službu.

 

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto reklamačního řádu a povinnost písemného oznámení změny v tomto reklamačním řádu je splněna umístěním na servery Doučování ČR.

Na vztahy neupravené tímto reklamačním řádem se přiměřeně použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Tento reklamační řád nabývá účinnosti vůči uživateli dnem registrace na server Doučování ČR.

 

Alternativní řešení sporů

Uživatel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na doucovanicr@doucovanicr.cz), pokud není spokojen se způsobem, kterým provozovatel vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 Z.z. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

Spotřebitel může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů online řešení sporů, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou.

 

 Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení mimosoudního řešení sporů maximálně do výše 5 EUR s DPH.

 

V Libině, 7.11.2017